BATECK > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bateck BV V2- 2018 

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 

1.1 Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden, genaamd Bateck BV, die als Besloten Vennootschap is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70953791.  

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, aan wie door opdrachtnemer diensten worden verricht, zaken worden geleverd een werk tot stand wordt gebracht of enige andere rechtshandeling wordt uitgevoerd.  

1.4 Object: de zaak waarop de offerte van opdrachtnemer of de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betrekking heeft.  

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts-) handelingen van opdrachtnemer met, voor of jegens de opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.   

2.2 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de opdrachtgever worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.  

2.3 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor, voor zover deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.  

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.  

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.  

2.6 Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  

 

 1. Aanbod en offertes

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer worden geachte vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit het aanbod voortvloeit dat zij onherroepelijk is.  

3.2 Alhoewel opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De opdrachtnemer kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hiervan opgenomen gegevens.  

3.3 De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.  

 

 1. Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.  

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigingen aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van de uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.  

 

 1. Rechten van intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef) modellen, programmatuur en dergelijke. 

 

 1. Prijzen

6.1 Indien de opdrachtgever consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de opdrachtnemer anders wordt vermeld. Indien de opdrachtgever geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de opdrachtnemer schriftelijk anders wordt gemeld.  

6.2 Indien na het doen van een aanbod door opdrachtnemer of na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag de opdrachtnemer de prijs overeenkomstig aanpassen.  

6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van de opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever.  

6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.  

6.5 De opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen tien dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.  

 

 1. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen anderszins zijn overeengekomen.  

7.2 Indien betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever een andere termijn overeen zijn gekomen.   

7.3 De vordering van opdrachtnemer is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de opdrachtgever tegelijkertijd intreedt, indien: 

 1. de opdrachtgever een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat; 
 2. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de opdrachtgever wordt gelegd; 
 3. de opdrachtgever haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet. 

7.4 Schulden van de opdrachtgever – ongeachte uit welke hoofde dan ook – dienen aan de opdrachtnemer contant of via bancaire overschrijving te worden voldaan.  

7.5 Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is zij van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever (geen consument zijnde) is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval is de wettelijke rente verschuldigd tot aan de gehele voldoening van enig verschuldigd bedrag. Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever (geen consument zijnde). De opdrachtgever (geen consument zijnde) is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimaal van ad. € 150,00. 

7.6 De consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze consument is, vanaf het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen veertien dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft voldaan.  

7.7 Indien opdrachtnemer de opdrachtgever in rechte moet betrekken om nakoming van de overeenkomst af te dwingen, is de opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. Onder voornoemde kosten worden mede begrepen de kosten van de vrijwaring.  

7.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de verschuldigde vergoeding.  

7.9 Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De opdrachtgever heeft nimmer de bevoegdheid tot verrekening.  

 

 1. Levertijd/ uitvoeringsperiode

8.1 De levertijd en/ of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.  

8.2 Bij de vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.  

8.3 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van de opdrachtnemer, de indien van toepassing overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.  

8.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. 
Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c. 
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. 
Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. 

8.5 Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.  

8.6 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het betreffende object binnen één week na verzending van de kennisgeving op te halen . 

8.7 Indien de opdrachtgever niet aan de in lid 8.6 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag de opdrachtnemer bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.  

 

 1. Oplevering

9.1 Het object wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: 

 1. als opdrachtgever het object heeft goedkeurt;
 2. als het object door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het object in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 3. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het object is voltooid en opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het object al dan niet is goedgekeurd;
 4. als opdrachtgever het object niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het object niet in de weg staan. 

9.2 Keurt opdrachtgever het object niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het object alsnog binnen redelijke termijn op te leveren. 

9.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het object veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het object.  

 

 1. Risico-overgang

10.1 Levering vindt plaats af fabriek, vestigingsplaats opdrachtnemer. Het risico van het object gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.  

10.2 Indien opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt, rust het risico van opslag, laden, transport en lossen op opdrachtgever.  

10.3 Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van het nieuwe object het in te ruilen object onder zich houdt, blijft het risico van het in te ruilen object bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer. Als opdrachtgever het in te ruilen object niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.  

 

 1. Garantie

11.1 De opdrachtnemer garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van het object, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

11.2 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de opdrachtnemer zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.  

11.3 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.  

11.4 De aanspraak op garantie vervalt indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na het ontdekken van het gebrek deze schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de opdrachtnemer indient.  

11.5 a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van : 

 • normale slijtage; 
 • onoordeelkundig gebruik; 
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; 
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; 
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen. 

b. Geen garantie wordt gegeven op:

 • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering; 
 • het repareren van zaken van opdrachtgever; 
 • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.  

11.6 Voor rekening van opdrachtgever komen: 

 1. alle transport- of verzendkosten;
 2. kosten voor demontage en montage;
 3. reis- en verblijfkosten. 

11.7 Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van gebruik voor enigerlei schade aan het object of zaken van de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Opdrachtnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.  

12.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 

 1. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. 
 2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het object wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. 

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.  

12.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/ of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.  

 

 1. Overmacht

13.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.  

13.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheden dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.  

13.3 Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.  

13.4 Indien er sprake is van overmacht en nakoming onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.  

13.5 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.  

 

 1. Adviezen en verstrekte informatie

14.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.  

14.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan.  

14.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.  

 

 1. Zekerheden

15.1 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.  

15.2 Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever: 

 1. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
 2. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

15.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden. 

15.4 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal daartoe alle medewerking verlenen.  

15.5 Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.  

15.6 Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichten heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. 

 

 1. Beëindiging van de overeenkomst

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakt kosten.  

 

 1. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

 

Hulsel, februari 2018